محلول آبکاری ZF 470 پوششی براق، بسیار سفید، روشن و بدون هاله ایجاد می کند. کنترل و نگهداری این محلول آبکاری ساده می باشد. محلول آبکاری نقره برای کاربردهای تزیینی و همچنین صنعتی مناسب است. این محصول برای آبکاری رک و بارل با ضخامت پوشش حداکثری 25 میکرون در محدوده چگالی جریان وسیع به کار […]