مناسب برای پمپ تصفیه MC10 برای جداسازی افزودنی های آلی محلول های آبکاری

مناسب برای پمپ تصفیه MC10

پمپ تصفیه R3 برای تصفیه پساب های آبکاری و بازیافت فلزات گرانبها با استفاده از سیستم رزین تبادل یونی به کار می رود. معمولا یکبار عبور از رزین برای بدست آمدن نتیجه مطلوب و جذب فلز گرانبها کافی می باشد. حجم رزین: 3.5-4 لیتر

برای تصفیه کردن محلول های آبکاری با حجم 10-50 لیتر استفاده می شود.

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۵۰ میلی متر

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۰۰ میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*150 میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*100 میلی متر

Chemical formula: C8Н14N2O4Pt Metal content: Min. 48.5%

Chemical formula: cis-Pt(NH3)2(NO2)2 Metal content: ≥59.0٪

Chemical formula: H2[PtCl6] • nH2O Metal content: 39.5—40.0%

Chemical formula: H12N6O6Pt Metal content: ≥50.0%

Chemical formula: K2[PtCl6] Metal content: ≥39,8%

Chemical formula: cis-Pt(NH3)2Cl2 Metal content: ≥64.5%

Chemical formula: H2[PtCl6] Metal content: 5.0—34.0%

Chemical formula: K2[PtCl4] Metal content: ≥46.5%

Chemical formula: H2[Pt(OH)6] Metal content: ≥64.0%

Chemical formula: Pt(NH3)2(NO2)2 Metal content:

Chemical formula: Pt(NO3)4 Metal content: 15%

Chemical formula: (NH4)2PtCl6 Metal content: ~ 43,5%

Chemical formula: PdCl2 Metal content: 15.0—25.0%

Chemical formula: [Pd(NO2)2 (NH3)2] Metal content: 10.0—12.5%

Chemical formula: [Pd(NH3)4]Cl2 Metal content: 7.0—11.0%

Chemical formula: [Pd(NH3)4]SO4 Metal content: 35.5—36.3%

Chemical formula: PdCl2 Metal content: 59.0—60.2%

Chemical formula: PdCl2(NH3)2 Metal content: ~ 50%

Chemical formula: [Pd(NH3)4]Cl2 Metal content: 40.0—43.5%