ﻣﺤﻠــﻮل ﺳﯿــﺎه ﮐﻨﻨــﺪه ﺗـــﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑــﺮاي اﯾﺠــﺎد رﻧــﮕﯽ آﺑﯽ- ﻣﺸــﮑﯽ ﺑــﺮ روي ﺳــﻄﻮح ﻧﻘــﺮه، آﻟﯿﺎژﻫــﺎي ﻧﻘــﺮه و ﻣﺲ   بسته بندی: 1000 میلی لیتری

ﺑــﺎ اﺿﺎﻓــﻪ ﮐــﺮدن اﻓﺰودﻧﯽ ﻫــﺎي رﻧــﮕﯽ ﻣﯽ ﺗــﻮان رﻧــﮓ ﻻﯾــﻪ آﺑــﮑﺎري ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﻣﺤﻠــﻮل آبکاری ظلای ZF 790 را به شیوه ای کنترل شده تغییر داد. اساسا 3 نوع افزودنی وجود دارد: افزودنی رنگ سبز افزودنی رنگ قرمز افزودنی رنگ زرد   بسته بندی: 100 میلی لیتری، 250 میلی لیتری و 1000 میلی لیتری

مناسب برای پمپ تصفیه MC10 برای جداسازی افزودنی های آلی محلول های آبکاری

مناسب برای پمپ تصفیه MC10

پمپ تصفیه R3 برای تصفیه پساب های آبکاری و بازیافت فلزات گرانبها با استفاده از سیستم رزین تبادل یونی به کار می رود. معمولا یکبار عبور از رزین برای بدست آمدن نتیجه مطلوب و جذب فلز گرانبها کافی می باشد. حجم رزین: 3.5-4 لیتر

برای تصفیه کردن محلول های آبکاری با حجم 10-50 لیتر استفاده می شود.

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۵۰ میلی متر

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۰۰ میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*150 میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*100 میلی متر

Chemical formula: C8Н14N2O4Pt Metal content: Min. 48.5%

Chemical formula: cis-Pt(NH3)2(NO2)2 Metal content: ≥59.0٪

Chemical formula: H2[PtCl6] • nH2O Metal content: 39.5—40.0%

Chemical formula: H12N6O6Pt Metal content: ≥50.0%

Chemical formula: K2[PtCl6] Metal content: ≥39,8%

Chemical formula: cis-Pt(NH3)2Cl2 Metal content: ≥64.5%

Chemical formula: H2[PtCl6] Metal content: 5.0—34.0%

Chemical formula: K2[PtCl4] Metal content: ≥46.5%

Chemical formula: H2[Pt(OH)6] Metal content: ≥64.0%

Chemical formula: Pt(NH3)2(NO2)2 Metal content:

Chemical formula: Pt(NO3)4 Metal content: 15%

Chemical formula: (NH4)2PtCl6 Metal content: ~ 43,5%

Chemical formula: PdCl2 Metal content: 15.0—25.0%

Chemical formula: [Pd(NO2)2 (NH3)2] Metal content: 10.0—12.5%

Chemical formula: [Pd(NH3)4]Cl2 Metal content: 7.0—11.0%

Chemical formula: [Pd(NH3)4]SO4 Metal content: 35.5—36.3%

Chemical formula: PdCl2 Metal content: 59.0—60.2%