پتاسیم سیانید طلا

Chemical formula: KAu(CN)2

Metal content: 68%