رودیوم (III) نیترات، محلول

Chemical formula: Rh(NO3)3

Metal content: 9.0±1.0%