رزین تبادل یونی

قابل استفاده در پمپ تصفیه R3

حجم: ۳.۵ لیتر