دی کلرو دی آمین پالادیوم (II)

Chemical formula: PdCl2(NH3)2

Metal content: ~ 50%