ﺑــﺎ اﺿﺎﻓــﻪ ﮐــﺮدن اﻓﺰودﻧﯽ ﻫــﺎي رﻧــﮕﯽ ﻣﯽ ﺗــﻮان رﻧــﮓ ﻻﯾــﻪ آﺑــﮑﺎري ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﻣﺤﻠــﻮل آبکاری ظلای ZF 790 را به شیوه ای کنترل شده تغییر داد. اساسا 3 نوع افزودنی وجود دارد: افزودنی رنگ سبز افزودنی رنگ قرمز افزودنی رنگ زرد   بسته بندی: 100 میلی لیتری، 250 میلی لیتری و 1000 میلی لیتری

براقی A و B، ترکیبات جدیدی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره است که در هر دو زمینه صنعتی و تزیینی کاربرد دارد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد پوششی بسیار درخشان و سفید در محدوده چگالی جریان وسیع کاربرد دارد.

براقی A و B، ترکیبات جدیدی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره است که در هر دو زمینه صنعتی و تزیینی کاربرد دارد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد پوششی بسیار درخشان و سفید در محدوده چگالی جریان وسیع کاربرد دارد.