ﻣﺤﻠــﻮل ﺳﯿــﺎه ﮐﻨﻨــﺪه ﺗـــﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑــﺮاي اﯾﺠــﺎد رﻧــﮕﯽ آﺑﯽ- ﻣﺸــﮑﯽ ﺑــﺮ روي ﺳــﻄﻮح ﻧﻘــﺮه، آﻟﯿﺎژﻫــﺎي ﻧﻘــﺮه و ﻣﺲ   بسته بندی: 1000 میلی لیتری

ZF110 یک الکترولیت بر پایه نانوفناوری می باشد که از نقره و دیگر سطوح فلزات گرانبها با عیار پایین در برابر تیره شدن محافظت می کند. نانوپلیمرهای ویژه پس از جذب توسط سطح و ایجاد یک شبکه قوی یک فیلم محافظ به ضخامت چندین نانومتر تشکیل می دهند. این لایه محافظ نامریی، مانع از تیره […]