مناسب برای گرم کردن همه محلول های آبکاری رایج مانند رودیوم، روتنیوم، نیکل، … مناسب برای دستگاه آبکاری کیهان ۱۵ ابعاد: طول: ۳۰۰ میلی متر حداقل طول غوطه وری: ۲۰۰ میلی متر قطر: ۱۹ میلی متر

مناسب برای گرم کردن همه محلول های آبکاری رایج مانند رودیوم، روتنیوم، نیکل و … مناسب برای دستگاه آبکاری کیهان۲ ابعاد: طول: ۱۴۰ میلی متر حداقل طول غوطه وری: ۱۰۰ میلی متر قطر: ۱۹ میلی متر