آند نقره برای محلول های آبکاری نقره ابعاد: 2*50*100 میلی متر

آند نقره برای محلول های آبکاری نقره ابعاد: 2*50*150 میلی متر

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۵۰ میلی متر

آند مس برای محلول های آبکاری مس ابعاد: ۲*۵۰*۱۰۰ میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*150 میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل ابعاد: 2*50*100 میلی متر