پمپ تصفیه MC10

برای تصفیه کردن محلول های آبکاری با حجم 10-50 لیتر استفاده می شود.