پتاسیم تترا کلرو پلاتینات (II)

Chemical formula: K2[PtCl4]

Metal content: ≥46.5%