نیترات پالادیوم (II)، محلول

Chemical formula: Pd(NO3)2

Metal content: 6.0—30.0%