فیلتر 10 میکرون با کربن فعال

مناسب برای پمپ تصفیه MC10 برای جداسازی افزودنی های آلی محلول های آبکاری