سیس پلاتین( سیس- دی کلرو دی آمین پلاتینیوم (II) )

Chemical formula: cis-Pt(NH3)2Cl2

Metal content: ≥64.5%