سیاه کننده تزیینی (ZF 112)

ﻣﺤﻠــﻮل ﺳﯿــﺎه ﮐﻨﻨــﺪه ﺗـــﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑــﺮاي اﯾﺠــﺎد رﻧــﮕﯽ آﺑﯽ- ﻣﺸــﮑﯽ ﺑــﺮ روي ﺳــﻄﻮح ﻧﻘــﺮه، آﻟﯿﺎژﻫــﺎي ﻧﻘــﺮه و ﻣﺲ

 

بسته بندی: 1000 میلی لیتری