رودیوم (III) فسفات، محلول

Chemical formula: RhPO4

Metal content: 10%