دی نیترو دی آمین پلاتینیوم (II) ، محلول

Chemical formula: Pt(NH3)2(NO2)2

Metal content: