افزودنی های رنگی طلای تزیینی

ﺑــﺎ اﺿﺎﻓــﻪ ﮐــﺮدن اﻓﺰودﻧﯽ ﻫــﺎي رﻧــﮕﯽ ﻣﯽ ﺗــﻮان رﻧــﮓ ﻻﯾــﻪ آﺑــﮑﺎري ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﻣﺤﻠــﻮل آبکاری ظلای ZF 790 را به شیوه ای کنترل شده تغییر داد. اساسا 3 نوع افزودنی وجود دارد:

افزودنی رنگ سبز

افزودنی رنگ قرمز

افزودنی رنگ زرد

 

بسته بندی: 100 میلی لیتری، 250 میلی لیتری و 1000 میلی لیتری