خدمات آنالیز فلزات گرانبها و غیر گرانبها

آزمایشگاه پیشرفته زرفن محدوده گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی در زمینه آنالیز الکترولیت های آبکاری، اندازه گیری ضخامت، خواص شیمیایی و فیزیکی فلزات گرانبها و غیر گرانبها توسط پیشرفته ترین تجهیزات از جمله دستگاه جذب اتمی(AAS) دستگاه ICP، دستگاه XRF و … ارایه می دهد. خدمات ارائه شده را می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود: