همگی مکمل ها

براقی نقره B
براقی نقره B

براقی A و B، سیستم جدید توسعه یافته براقی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره جهت اسفاده برای کاربرد های تزیینی و صنعتی می باشد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد یک پوشش بسیار براق و سفید و در محدوده چگالی جریان وسیع و [...]

براقی نقره A
براقی نقره A

براقی A و B، سیستم جدید توسعه یافته براقی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره جهت اسفاده برای کاربرد های تزیینی و صنعتی می باشد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد یک پوشش بسیار براق و سفید و در محدوده چگالی جریان وسیع و [...]