همگی محلول های آبکاری نقره

محلول آبکاری نقره براق (ZF470)
محلول آبکاری نقره براق (ZF470)

محلول آبکاری ZF470 پوشش براق، بسیار سفید روشن بدون هاله ایجاد می کند. کنترل و نگهداری این محلول آبکاری ساده می باشد. محلول آبکاری نقره برای کاربردهای تزیینی و همچنین صنعتی مناسب است. برای آبکاری رک و بارل در محدوده چگالی جریان وسیع و کاربردی ب [...]