همگی محلول های آبکاری مس

محلول آبکاری مس براق (ZF290)
محلول آبکاری مس براق (ZF290)

ZF290 یک فرایند مس براق به تازگی توسعه یافته است. پوشش تولید شده در این فرایند دارای ویژگی های قدرت پرتاب و توزیع فلز عالی است. در بسیاری از موارد زمان در معرض قرار گیری می تواند به دلیل تراز کنندگی بسیار شدید به طور معناداری کاهش یابد. از ا [...]