همگی محلول های آبکاری روتنیوم

محلول آبکاری روتنیوم مشکی (ZF442)
محلول آبکاری روتنیوم مشکی (ZF442)

ZF442 یک پوشش نهایی عالی برای سطوح تیره تا مشکی در کاربردهای تزئینی است. محلول آبکاری روتنیوم مشکی اسیدی قوی بوده و دارای طول عمر بلند مدت می باشد. کار کردن با آن راحت بوده و در درجه اول  برای آبکاری رک استفاده می شود. بسته به درجه مشکی آن مق [...]

محلول آبکاری روتنیوم مشکی (ZF445)
محلول آبکاری روتنیوم مشکی (ZF445)

ZF445 یک پوشش نهایی عالی برای سطوح تیره تا مشکی در کاربردهای تزئینی است. محلول آبکاری روتنیوم مشکی اسیدی قوی بوده و دارای طول عمر بلند مدت می باشد. کار کردن با آن راحت بوده و در درجه اول  برای آبکاری رک استفاده می شود. بسته به درجه مشکی آن مق [...]