همگی ترکیبات پلاتین

تترا آمین پلاتین (II) نیترات
تترا آمین پلاتین (II) نیترات

Chemical formula: H12N6O6Pt Metal content: ≥50.0%

پودر پلاتین
پودر پلاتین

کاربوپلاتین ( سیس- دی آمین (1،1-سیکلوبوتان دی کربوکسیلاتو ) پلاتینیوم(II))
کاربوپلاتین ( سیس- دی آمین (1،1-سیکلوبوتان دی کربوکسیلاتو ) پلاتینیوم(II))

Chemical formula: cis-[Pt(NH3)2(C6H6O4)] Metal content: ≥52.0%

اگزا پلاتینیوم ( ترانس- ال- 2،1- دی آمینو سیکلو هگزان پلاتینیوم (II) اگزالات)
اگزا پلاتینیوم ( ترانس- ال- 2،1- دی آمینو سیکلو هگزان پلاتینیوم (II) اگزالات)

Chemical formula: C8H14N2O4Pt Metal content: Min. 48.5%

پتاسیم تترا کلرو پلاتینات (II)
پتاسیم تترا کلرو پلاتینات (II)

Chemical formula: K2[PtCl4] Metal content: ≥46.5%

پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات (IV)
پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات (IV)

Chemical formula: K2[PtCl6] Metal content: ≥39,8%

پلاتینیوم (II) نیترات، محلول
پلاتینیوم (II) نیترات، محلول

Chemical formula: Pt(NO3)4 Metal content: 15%

دی نیترو دی آمین پلاتینیوم (II) ، محلول
دی نیترو دی آمین پلاتینیوم (II) ، محلول

Chemical formula: Pt(NH3)2(NO2)2 Metal content:

دی هیدروژن هگزا هیدروکسی پلاتینات  (IV)
دی هیدروژن هگزا هیدروکسی پلاتینات (IV)

Chemical formula: H2[Pt(OH)6] Metal content: ≥64.0%

دی هیدروژن هگزا کلرو پلاتینات  (IV) اسید، محلول
دی هیدروژن هگزا کلرو پلاتینات (IV) اسید، محلول

Chemical formula: H2[PtCl6] Metal content: 5.0—34.0%