همگی ترکیبات پالادیوم

دی نیترو دی آمین پالادیوم، محلول
دی نیترو دی آمین پالادیوم، محلول

Chemical formula: [Pd(NO2)2 (NH3)2] Metal content: 10.0—12.5%

نیترات پالادیوم (II)، محلول
نیترات پالادیوم (II)، محلول

Chemical formula: Pd(NO3)2 Metal content: 6.0—30.0%

تترا آمین پالادیوم (II) هیدروژن کربنات
تترا آمین پالادیوم (II) هیدروژن کربنات

Chemical formula: [Pd(NH3)4]HCO3 Metal content: 35.5—36.3%

تترا آمین پالادیوم (II) سولفات، محلول
تترا آمین پالادیوم (II) سولفات، محلول

Chemical formula: [Pd(NH3)4]SO4 Metal content: 5.0—7.0%

تترا آمین پالادیوم (II) سولفات
تترا آمین پالادیوم (II) سولفات

Chemical formula: [Pd(NH3)4]SO4 Metal content: 35.5—36.3%

تترا آمین پالادیوم (II) کلرید، محلول
تترا آمین پالادیوم (II) کلرید، محلول

Chemical formula: [Pd(NH3)4]Cl2 Metal content: 7.0—11.0%

تترا آمین پالادیوم (II) کلرید
تترا آمین پالادیوم (II) کلرید

Chemical formula: [Pd(NH3)4]Cl2 Metal content: 40.0—43.5%

استات پالادیوم (II)
استات پالادیوم (II)

Chemical formula: Pd(CH3COO)2 Metal content: 46.5—48.0%

پودر پالادیوم
پودر پالادیوم

سولفات پالادیوم (II)
سولفات پالادیوم (II)

Chemical formula: PdSO4 Metal content: 43.7—48.3%