همگی ترکیبات نقره

پتاسیم سیانید نقره
پتاسیم سیانید نقره

پتاسیم سیانید نقره یک ترکیب شیمیایی از فلز نقره بافرمول KAg(CN)2 است که جرم مولی آن 199.002 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای بی‌رنگ است. Chemical formula: KAg(CN)2 Metal content: 54%   [...]

سیانید نقره
سیانید نقره

سیانید نقره یک ترکیب شیمیایی از فلز نقره با فرمول AgCN است که جرم مولی آن 133.8856 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای بی‌رنگ است. Chemical formula: AgCN Metal content: 80.5% [...]

سولفات نقره
سولفات نقره

سولفات نقره یک ترکیب شیمیایی فلز نقره با فرمول Ag2SO4 است که جرم مولی آن 311.799 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای بی‌رنگ است. Chemical formula: Ag2SO4 Metal content: ≥68,8% [...]

نیترات نقره
نیترات نقره

نیترات نقره یک ترکیب شیمیایی قلز نقره با فرمولAgNO۳ است که جرم مولی آن 169.87  g/mol می باشد. شکل ظاهری این ترکیب بلورهای بی رنگ است. Chemical formula: AgNO3 Metal content: ≥63.6% [...]

اکسید نقره
اکسید نقره

اکسید نقره یک ترکیب شیمیایی فلز نقره با فرمول  Ag2O است که جرم مولی آن 231.735 g/mol می باشد.این ماده به شکل پودر سیاه یا قهوه ای مایل به سیاه است. Chemical formula: Ag2O Metal content: ≥91.0% [...]