همگی ترکیبات روتنیوم

پتاسیم دی آکوا اکتا کلرو نیتریدو دی روتنات(IV)
پتاسیم دی آکوا اکتا کلرو نیتریدو دی روتنات(IV)

Chemical formula: K3[Ru2(H2O)2Cl8N] Metal content: ≥27.5%

روتنیوم (IV) هیدروکسی کلرید، محلول
روتنیوم (IV) هیدروکسی کلرید، محلول

Chemical formula: Ru(OH)Cl3 Metal content: 20.0±2.0%

روتنیوم (IV) هیدروکلریک اسید
روتنیوم (IV) هیدروکلریک اسید

Chemical formula: H2[RuCl6] Metal content: 15.0±3.0%

روتنیوم (IV) هیدروکسی کلرید
روتنیوم (IV) هیدروکسی کلرید

Chemical formula: Ru(OH)Cl3 Metal content: 43.0—45.0%

روتنیوم (III) کلرید، محلول
روتنیوم (III) کلرید، محلول

Chemical formula: RuCl3 • nH2O   Metal content: 18.5—21.5%

روتنیوم (III) کلرید، هیدراته
روتنیوم (III) کلرید، هیدراته

Chemical formula: RuCl3 • nH2O Metal content: 35.0—40.0%