روتنیوم (III) کلرید، محلول

Chemical formula: RuCl3 • nH2O

 

Metal content: 18.5—21.5%

توضیحات

بازگشت به مجموعه »