آبکاری مس

توضیحات

رنگ سطح پوشش داده شده توسط آبکاری مس مایل به قرمز است. چنین سطحی مقاومت خوردگی مناسبی دارد اما تا اندازه ای تمایل به تیره شدن دارد. این آبکاری در قسمتهایی که مقاومت الکتریکی کمی نیاز است کاربرد فراوانی دارد.

آبکاری مس گاهی به عنوان زیرلایه به کار می رود.